Μυστικότητα

Dichiarazione sulla tutela dei dati

Purché non diversamente indicato successivamente, la messa a disposizione dei suoi dati personali non è prescritta né dalla legge, né

contrattualmente, né è necessaria al momento della stipula del contratto. Non è tenuto/a a mettere a disposizione i suoi dati. La non

concessione dei dati non ha alcuna conseguenza. Ciò vale solo purché, nell’ambito dei successivi processi di elaborazione non vengano

fornite indicazioni divergenti.

I “dati personali” sono tutte quelle informazioni che si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile.

File di log del server

Potete visitare le nostre pagine web senza dover fornire dati sulla vostra persona.

A ogni accesso al nostro sito web, a noi oppure al nostro host web / fornitore di servizi IT vengono trasmessi dal vostro browser internet i

dati di accesso e salvati sotto forma di dati di protocollo (cosiddetti file di log del server). Di questi dati salvati fanno parte per es. το όνομα

della pagina richiamata, la data e l’orario del richiamo, l’indirizzo IP, la quantità di dati trasmessa e il provider richiedente. Επεξεργασία

avviene sulla base dell'art. 6 lettera f del RGPD per il legittimo interesse di garantire un funzionamento privo di guasti del nostro sito web

nonché per il miglioramento della nostra offerta.

I vostri dati vengono trasmessi tra anche in Canada. Per le trasmissioni dei dati in Canada la Commissione UE ha adottato una decisione di

επάρκεια.

Επικοινωνία

Responsabile/Responsabile della protezione dei dati

Se lo desidera, può contattarci. I dati di contatto del responsabile del trattamento dei dati si trovano tra le note legali.

Potete contattare i nostri incaricati alla protezione dei dati direttamente qui: Externe Datenschutzbeauftragte:

Swetlana Winter- CompanyCheck Deutschland GmbH

Schillerstr. 47/49

22767 Hamburg

Telefon: 0159-04328806

Presa di contatto iniziale del cliente tramite e-mail

Se entrate in contatto commerciale con noi inizialmente tramite e-mail, rileviamo i vostri dati (nome, indirizzo e-mail, testo del messaggio)

solamente in base a quanto messo a disposizione da voi. Il trattamento dei dati serve a gestire e rispondere alla vostra richiesta di

Επικοινωνία.

Se la presa di contatto serve all’esecuzione di misure contrattuali (ad es. consulenza in caso di interesse all'acquisto, redazione dell’offerta)

oppure se concerne un contratto già stipulato tra voi e noi, tale trattamento dei dati avviene sulla base dell'art. 6 cpv. 1 lettera b del RGPD.

Se la presa di contatto avviene per altri motivi, il trattamento dei dati si realizza sulla base dell’art. 6 cpv. 1 lettera f del RGPD per nostro

legittimo interesse prevalente nell’elaborare nonché nel rispondere alla vostra richiesta. In questo caso, avete il diritto, per motivi che

derivano dalla vostra specifica situazione, di revocare in qualunque momento l’elaborazione dei dati personali, secondo l’art. 6 (1)

f del RGPD.

Utilizziamo il suo indirizzo e-mail sono per l’elaborazione della sua richiesta. I vostri dati verranno eliminati nel rispetto dei termini di

conservazione di legge, se non acconsentirete alla successiva elaborazione e al successivo uso.

Account cliente Ordini

Λογαριασμός πελάτη

All’apertura di un account cliente, richiediamo i dati personali nella misura lì necessaria. L’elaborazione dei dati serve a migliorare

l’esperienza di acquisto e a semplificare il disbrigo dell’ordine. L’elaborazione dei dati avviene sulla base dell’art. 6 (1) lit. a del RGPD con la

sua autorizzazione. Può revocare la sua autorizzazione in qualunque momento, mediante comunicazione, senza che venga intaccata la

legittimità dell’elaborazione dei dati avvenuta sino a prima della revoca. Successivamente, il suo account cliente verrà eliminato.

Rilevamento, elaborazione e inoltro dei dati personali durante gli ordini

Durante l’ordine, rileviamo ed elaboriamo i vostri dati personali solamente a scopo di adempimento e disbrigo del vostro ordine nonché per

quanto necessario all’elaborazione della vostra richiesta. La predisposizione dei dati è necessaria alla stipula del contratto. Una non

predisposizione non consente di stipulare il contratto. L’elaborazione avviene sulla base dell’art. 6 paragrafo 1 lettera b del RGPD ed è

necessaria all’adempimento di un contratto con voi.

Una trasmissione dei vostri dati avviene, per esempio, all’azienda da voi selezionata e all’offerente di spedizione, prestatore di servizi di

pagamento, offerente di servizi per il disbrigo dell’ordine e dell’IT. In tutti i casi, ci atteniamo rigorosamente alle disposizioni di legge. ο

volume della trasmissione dei dati si limita al minimo.

I vostri dati vengono trasmessi tra anche in Canada. Per le trasmissioni dei dati in Canada la Commissione UE ha adottato una decisione di

επάρκεια.

Aziende di spedizione Gestione delle merci

Trasmissione dell’indirizzo e-mail alle aziende di spedizione per le informazioni sullo stato dell’invio

Nell’ambito dell’adempimento del contratto, trasmettiamo il suo indirizzo e-mail all’azienda di trasporto, purché lei abbia espressamente

acconsentito durante la procedura di ordine. La trasmissione ha lo scopo di informarla sullo stato della spedizione tramite e-mail.

L’elaborazione dei dati avviene sulla base dell’art. 6 (1) lit. a del RGPD con la sua autorizzazione. Può revocare la sua autorizzazione in

qualunque momento, mediante comunicazione, a noi o all’azienda di trasporti, senza che venga intaccata la legittimità dell’elaborazione dei

dati avvenuta sino a prima della revoca.

Utilizzo di un sistema esterno di gestione delle merci

Per l’adempimento del contratto, utilizziamo un sistema di gestione merci nell’ambito dell’elaborazione dell’ordine. A tal proposito, i dati

personali richiesti durante l’ordine, vengono trasmessi a

ViA-Online GmbH, Kimplerstraße 296, 47807 Krefeld, Germania

Prestatore di servizi di pagamento

Utilizzo di PayPal

Tutte le transazioni PayPal sono sottoposte alla dichiarazione sulla protezione dei dati PayPal. Το βρήκες

all’indirizzo https://www.paypal.com/it/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=it_IT

Utilizzo di Amazon Payments

Sul nostro sito utilizziamo il servizio di pagamento Amazon Payments di Amazon Payments Europe s.c.a. (38 avenue John F. Kennedy, L-

1855 Luxemburg; “Amazon Payments”).

L’elaborazione dei dati serve a poterle offrire il pagamento mediante il servizio Amazon Payments.

Per il collegamento di questo servizio di pagamento è necessario che Amazon Payments, al richiamo del sito web, raccolga, salvi e analizzi i

dati (ad es. indirizzo IP, tipo di apparecchio, tipo di browser, luogo dell’apparecchio). A tal proposito, possono essere utilizzati anche i

Μπισκότα. I Cookies consentono il riconoscimento del suo browser.

L’utilizzo dei Cookies o di tecnologie equivalenti avviene sulla base dell’articolo 15 cpv. 3 p. 1 della Legge sui telemedia. Il trattamento dei

dati personali degli utenti avviene sulla base dell’art. 6 cpv. 1 let. f del RGPD per nostro legittimo interesse prevalente a un’offerta di metodi

di pagamento orientata al cliente. Gli utenti hanno il diritto, per motivi originatisi dalla propria particolare situazione, a revocare in

qualsiasi momento tale trattamento dei propri dati personali.

Scegliendo l’utilizzo di “Amazon Payments” i dati necessari al disbrigo del pagamento verranno trasmessi ad Amazon Payments, al fine di

poter stipulare il contratto con lei con il metodo di pagamento selezionato. Questa elaborazione avviene sulla base dell’art. 6, cpv. 1, let. σι

del RGPD. Per maggiori informazioni sull’elaborazione dei dati in caso di utilizzo del servizio di pagamento Amazon Payments, la preghiamo

di consultare la corrispondente dichiarazione sulla protezione dei dati qui: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Μπισκότα

Il nostro sito web utilizza i Cookies. I Cookies sono piccoli file di testo che vengono salvati da un sito web sul disco rigido dell’utente. Αν ένα

utente richiama un sito web, un cookie viene salvata sul sistema operativo dell’utente stesso. Questo cookie contiene una sequenza di

simboli caratteristica, che consente un’identificazione univoca del browser al momento del successivo richiamo del sito web.

I Cookies vengono salvati sul suo computer. Per questo motivo, è lei ad avere il pieno controllo dell’utilizzo dei Cookies. Selezionando

corrispondenti impostazioni tecniche nel proprio browser internet, è possibile ricevere notifica in caso di impostazione dei Cookies, di

decidere dell’accettazione dei singoli, nonché del salvataggio dei Cookies e impedire la trasmissione dei dati contenuti. I Cookies già salvati

possono essere eliminati in qualunque momento. Tuttavia, la avvertiamo che questo modo, non sarà possibile usare tutte le funzioni di

questo sito web.

Ai link successivi, può informarsi su come gestire i Cookies dei principali browser (o anche disattivarvli):

Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=it

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen

Σαφάρι: https://support.apple.com/de-de/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Cookies tecnicamente necessari

Nella misura in cui non vengono fornite altre informazioni nella seguente dichiarazione di protezione dei dati, utilizziamo solo questi Cookies

necessari dal punto di vista tecnico per rendere la nostra offerta più piacevole per l’utente, efficace e sicura. Inoltre, i cookies consentono ai

nostri sistemi di riconoscere il suo browser anche dopo aver cambiato pagina e di offrirle quindi i servizi. Alcune funzioni del nostro sito web

non possono essere offerte senza l’utilizzo dei Cookies. Per queste è infatti necessario che il browser venga riconosciuto anche dopo aver

cambiato pagina.

L’utilizzo dei Cookies o di tecnologie equivalenti avviene base dell’articolo 25 cpv. 2 della Legge sui telemedia (TTDSG). Επεξεργασία

avviene sulla base dell'art. 6 cpv. 1 let. f del RGPD dal nostro legittimo interesse predominante alla garanzia del funzionamento ottimale del

sito web nonché alla configurazione semplice ed efficace della nostra offerta.

Ha il diritto, per motivi che derivano dalla sua specifica situazione, a revocare in qualunque momento l’elaborazione dei suoi dati

personali, che avviene in base art. 6 (1) lit. f del RGPD.

Diritti degli interessati e durata di salvataggio

Durata del salvataggio

Alla fine dell’espletamento del contratto, i dati vengono innanzitutto salvati per la durata del termine di garanzia, quindi nel rispetto dei

termini di conservazione legislativi, in particolare dal punto di vista fiscale e commerciale, e poi eliminati dopo il termine di scadenza, purché

lei non abbia acconsentito all’ulteriore elaborazione e utilizzo.

Diritti dell’interessato

In caso siano presenti i dispositivi legali, ha a disposizioni i diritti dall’articolo 15 fino a 20 del RGPD: diritto di informazione, autorizzazione,

eliminazione, limitazione dell’elaborazione e trasmissibilità dei dati.

Inoltre, secondo l’Art. 21 (1) del RGPD, ha a disposizione un diritto di revoca contro le elaborazioni, che si basano sull’art. 6 (1) del RGPD,

nonché contro l’elaborazione a scopo di pubblicità diretta.

Diritto di lamentela presso le autorità di vigilanza

Secondo l’art. 77 del RGPD, ha il diritto di presentare una lamentela all'autorità di vigilanza, se ha il sospetto che l’elaborazione dei suoi dati

personali non sia avvenuta regolarmente.

Potete presentare ricorso, fra gli altri, all’autorità di vigilanza responsabile e raggiungibile ai seguenti dati di contatto:Hamburgischer

Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Ludwig-Erhard-Str 22, 7. OG

20459 Hamburg

Tel.: +49 40 428544040

Fax: +49 40 428544000

E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Diritto di revoca

Εάν η επεξεργασία των αναφερόμενων προσωπικών δεδομένων βασίζεται στο νόμιμο συμφέρον μας σύμφωνα με την τέχνη. 6 par. 1 γράμμα f του RGPD, έχετε το

Δεξιά, για λόγους που προέρχονται από την ιδιαίτερη κατάστασή σας, για να ανακαλέσετε αυτές τις επεξεργασίες ανά πάσα στιγμή με ισχύ για το

μελλοντικός.

Ως ανάκληση, ολοκληρώνεται η επεξεργασία των σχετικών δεδομένων, εκτός αν μπορούμε να καταθέσουμε υποχρεωτικούς λόγους για

Επεξεργασία και σχετιζόμενη με την προστασία, η οποία υπερβαίνει τα συμφέροντα, τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας ή εάν η επεξεργασία χρησιμεύει για διεκδίκηση, άσκηση

ή να υπερασπιστούν τα δικαιώματα.

Τελευταία ενημέρωση: 10.01.2022

Με την άφιξη του φθινοπώρου και του χειμώνα ....

Το σπίτι μας γίνεται ένα φιλόξενο καταφύγιο για να καλωσορίσει φίλους και να μοιραστεί ειδικές στιγμές.
Στην κρύα εποχή, όταν το κρύο και η βροχή γίνονται αισθητά, είναι απαραίτητη μια καλά οργανωμένη είσοδος.
Μια σύγχρονη και λειτουργική κρεμάστρα καλωσορίζει τα παλτά των επισκεπτών, διατηρώντας το σπίτι σας σε τάξη και φιλόξενο.
Ανακαλύψτε τις πρακτικές κρεμάστρες

Το καλάθι σας (0)

Δεν υπάρχει προϊόν στο καλάθι