Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και πληροφορίες για τους πελάτες
I. Γενικοί Όροι Συμβάσεων
§ 1 Βασικές διατάξεις
(1) Οι ακόλουθοι όροι ισχύουν για όλες τις συμβάσεις που συνάπτονται μαζί μας ως πάροχος υπηρεσιών (SoBuy Commercial GmbH) μέσω του
ιστοσελίδα www.sobuy.it. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά, δεν προβλέπεται η εφαρμογή συγκεκριμένων όρων που χρησιμοποιείτε.
(2) Ο καταναλωτής κατά την έννοια των ακόλουθων κανονισμών είναι κάθε φυσικό πρόσωπο που συνάπτει νομική συναλλαγή για σκοπούς που δεν μπορούν
να αποδοθεί ούτε στην εμπορική του δραστηριότητα ούτε στην ανεξάρτητη επαγγελματική του δραστηριότητα. Ο έμπορος είναι οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο ή
νομική οντότητα ή σύμπραξη με νομική ικανότητα η οποία κατά τη σύναψη νομικών συναλλαγών ενεργεί κατά την εκτέλεση της δικής της
αυτοαπασχολούμενη ή εμπορική δραστηριότητα.
§ 2 Σύναψη της σύμβασης
(1) Το αντικείμενο της σύμβασης είναι η πώληση αγαθών.
(2) Όταν τοποθετούμε ένα προϊόν στον ιστότοπό μας, σας κάνουμε μια δεσμευτική προσφορά για σύναψη συμβολαίου
αγορά υπό τους όρους που αναφέρονται στην περιγραφή του προϊόντος.
(3) Η συμφωνία αγοράς δημιουργείται από το ηλεκτρονικό σύστημα καλαθιού αγορών ως εξής:
Τα προϊόντα που επιλέγονται για αγορά τοποθετούνται στο "καλάθι". Το συγκεκριμένο κουμπί στη γραμμή πλοήγησης σάς επιτρέπει να έχετε πρόσβαση στο
"καλάθι" και να κάνετε οποιεσδήποτε αλλαγές ανά πάσα στιγμή.
Μόλις ανοίξετε τη σελίδα "Ταμείο", εισαγάγετε τα προσωπικά σας δεδομένα και καθορίσετε τους τρόπους πληρωμής και αποστολής, θα εμφανιστούν ξανά
όλα τα δεδομένα που σχετίζονται με την παραγγελία εμφανίζονται στη σελίδα περίληψης.
Εάν χρησιμοποιείτε ένα σύστημα άμεσων πληρωμών (όπως PayPal / PayPal Express, Amazon Payments, άμεση τραπεζική μεταφορά), θα σας κατευθυνθούν
στη σελίδα παραγγελιών του διαδικτυακού μας καταστήματος ή στον ιστότοπο του παρόχου συστήματος άμεσων πληρωμών.
Εάν κατευθυνθείτε στο σύστημα άμεσων πληρωμών, εισαγάγετε ή επιλέξτε τα απαιτούμενα δεδομένα. Στο τέλος της λειτουργίας, θα ανακατευθυνθείτε
στη σελίδα παραγγελιών του διαδικτυακού μας καταστήματος.
Πριν από την αποστολή της παραγγελίας, έχετε τη δυνατότητα να ελέγξετε ξανά όλα τα δεδομένα, να τα τροποποιήσετε (χρησιμοποιώντας επίσης τη λειτουργία "Πίσω" του προγράμματος περιήγησης Διαδικτύου) ή
για να ακυρώσετε τη λειτουργία αγοράς.
Με την αποστολή της παραγγελίας, η νομικά δεσμευτική αποδοχή της προσφοράς επιβεβαιώνεται με το κουμπί "Παραγγελία με υποχρέωση πληρωμής"
και την επακόλουθη ρύθμιση του συμβολαίου αγοράς.
(4) Η επεξεργασία της παραγγελίας και η διαβίβαση όλων των απαραίτητων πληροφοριών για τη σύναψη της σύμβασης πραγματοποιούνται μέσω e-mail
με μερικώς αυτοματοποιημένο τρόπο. Βεβαιωθείτε ότι η διεύθυνση e-mail που κατατέθηκε σε μας ταιριάζει, ότι τα e-mail λαμβάνονται
τεχνικά εξασφαλισμένο και, ειδικότερα, ότι δεν αποκλείεται από το φίλτρο SPAM.
§ 3 Δικαίωμα διατήρησης, διατήρηση του τίτλου
(1) Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμα διατήρησης μόνο εάν αφορά αξιώσεις από την ίδια συμβατική σχέση.
(2) Τα αγαθά παραμένουν ιδιοκτησία μας μέχρι την πλήρη πληρωμή της τιμής αγοράς.
§ 4 Εγγύηση
(1) Ισχύουν τα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης.
(2) Ως καταναλωτής, σας ζητείται να ελέγξετε τα αγαθά κατά την παράδοση για πληρότητα και για την παρουσία ελαττωμάτων
προφανή και ζημία μεταφοράς και να αναφέρετε τυχόν παράπονα σε εμάς και τον αποστολέα το συντομότερο δυνατό. Σε περίπτωση παράλειψης, αυτό δεν συμβαίνει
επίδραση στα νόμιμα δικαιώματα εγγύησης.
§ 5 Εφαρμοστέος νόμος, τόπος εκτέλεσης, δικαιοδοσία
(1) Ισχύει το γερμανικό δίκαιο. Για τους καταναλωτές, αυτός ο εφαρμοστέος νόμος ισχύει μόνο εάν η προστασία που παρέχεται δεν αφαιρείται από τις διατάξεις
δέσμευση του νόμου της κατάστασης της συνήθους διαμονής του καταναλωτή (αρχή της επικράτησης του ευνοϊκότερου κανόνα).
(2) Ο τόπος απόδοσης για όλες τις υπηρεσίες που σχετίζονται με επιχειρηματικές σχέσεις μαζί μας και ο τόπος δικαιοδοσίας είναι η καταστατική μας έδρα, εάν δεν το κάνετε
να είστε καταναλωτής αλλά έμπορος, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου ή ξεχωριστή ιδιοκτησία δημοσίου δικαίου
το ίδιο ισχύει εάν δεν έχετε γενική δικαιοδοσία στη Γερμανία ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή εάν έχετε την κατοικία ή τη συνήθη κατοικία σας
δεν είναι γνωστά τη στιγμή της κλήσης. Το δικαίωμα προσφυγής στο δικαστήριο άλλου αρμόδιου φόρουμ παραμένει ανεπηρέαστο.
(3) Οι διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τη διεθνή πώληση αγαθών δεν ισχύουν ρητά.
ΙΙ. Πληροφορίες πελατών
1. Ταυτότητα του πωλητή
SoBuy Commercial GmbH
Neuer Höltigbaum 6
22143 Αμβούργο
Γερμανία
Τηλέφωνο: 040/63307924
email: it@sobuy-shop.com
Εναλλακτική επίλυση διαφορών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για εναλλακτική εξωδικαστική επίλυση διαφορών, προσβάσιμη στον ιστότοπο
https://ec.europa.eu/odr.
2. Πληροφορίες σχετικά με τη διαμόρφωση της σύμβασης
Τα τεχνικά βήματα που σχετίζονται με τη σύναψη της σύμβασης, τη σύναψη της ίδιας της σύμβασης και τις επιλογές διόρθωσης πραγματοποιούνται στο
συμμόρφωση με τη νομοθεσία "σύναψη σύμβασης" στις τυπικές επιχειρηματικές συνθήκες (μέρος Ι.).
3. Συμβατική γλώσσα, αποθηκεύοντας το κείμενο της σύμβασης
3.1 Η συμβατική γλώσσα είναι η ιταλική.
3.2 Το πλήρες κείμενο της σύμβασης δεν αποθηκεύεται μαζί μας. Πριν από την αποστολή της παραγγελίας μέσω του συστήματος διαδικτυακού καλαθιού τα δεδομένα
τα συμβόλαια μπορούν να εκτυπωθούν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία εκτύπωσης του προγράμματος περιήγησης ή να αποθηκευτούν ηλεκτρονικά. Μετά τη δεξίωση
παραγγείλετε δεδομένα από εμάς, τις πληροφορίες που απαιτούνται από το νόμο για συμβάσεις εξ αποστάσεως πώλησης και τους Όρους
Η γενική επιχείρηση αποστέλλεται σε εσάς μέσω email.
4. Κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών ή της υπηρεσίας
Τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών και / ή των υπηρεσιών μπορούν να βρεθούν στη σχετική προσφορά.
5. Τιμές και μέθοδοι πληρωμής
5.1 Οι τιμές που αναφέρονται στις αντίστοιχες προσφορές αντιπροσωπεύουν τις συνολικές τιμές. Περιέχουν όλα τα στοιχεία της τιμής, συμπεριλαμβανομένων όλων
φόροι.
5.2 Τα δεδουλευμένα έξοδα αποστολής δεν περιλαμβάνονται στην τιμή αγοράς. Μπορούν να ανακληθούν μέσω κουμπιού
αντίστοιχα επισημαίνονται στον ιστότοπό μας ή στη σχετική προσφορά κατά τη διαδικασία παραγγελίας
εμφανίζεται ξεχωριστά και πρέπει να το αναλάβετε, εκτός εάν η αποστολή είναι δωρεάν.
5.3 Τα έξοδα για τη μεταφορά χρημάτων βαρύνουν ακόμη και σε περιπτώσεις όπου η παράδοση πραγματοποιείται σε κράτος μέλος
της ΕΕ, αλλά η πληρωμή πραγματοποιείται εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5.4 Οι διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής είναι ορατές πατώντας ένα αντίστοιχο κουμπί στον ιστότοπό μας
Διαδίκτυο ή στη σχετική προσφορά.
5.5 Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά για μεμονωμένες μεθόδους πληρωμής, τα δικαιώματα πληρωμής που προκύπτουν από την προβλεπόμενη σύμβαση λήγουν
αμέσως.
6. Όροι παράδοσης
6.1 Οι όροι, οι όροι και τυχόν περιορισμοί παράδοσης που ενδέχεται να υπάρχουν είναι ορατοί με το πάτημα ενός κουμπιού
αντίστοιχα επισημαίνονται στον ιστότοπό μας ή στη σχετική προσφορά.
6.2 Εάν είστε καταναλωτής, καθορίζεται από το νόμο ότι ο κίνδυνος τυχαίας απώλειας ή τυχαίας επιδείνωσης του προϊόντος που πωλήθηκε
κατά τη διάρκεια της αποστολής περνά στον πελάτη μόνο κατά την παράδοση των εμπορευμάτων, ανεξάρτητα από το αν η αποστολή και
ασφαλισμένος ή όχι. Αυτό δεν ισχύει εάν έχετε αναθέσει ανεξάρτητα σε μια εταιρεία μεταφορών που δεν έχει οριστεί από εμάς ή από κάποιο άτομο
υπεύθυνος για την εκτέλεση της αποστολής.
7. Νομική εγγύηση για ελαττώματα
Η ευθύνη για ελαττώματα βασίζεται στους κανόνες «εγγύησης» που περιέχονται στους Γενικούς Όρους μας (μέρος Ι).
Αυτοί οι Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις και οι πληροφορίες πελατών έχουν συνταχθεί από δικηγόρους που ειδικεύονται στο δίκαιο πληροφορικής του Händlerbund και
ελέγχονται μόνιμα για να επαληθεύσουν τη νομική τους συμμόρφωση. Η Händlerbund Management AG εγγυάται τη νομική ασφάλεια του
κειμένων και είναι υπεύθυνη για τυχόν προειδοποιήσεις. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://www.haendlerbund.de/agb-service.
τελευταία ενημέρωση: 23.10.2019